برنامه HotForex PAMM به مدیران وجوه اجازه می‌دهد که با وجوه چندین حساب سرمایه‌گذار PAMM با کارمزد موفقیت (%) از پیش تعیین شده به داد و ستد بپردازند. سود و زیان وارد شده به حساب مدیر PAMM به طور خودکار و بر اساس مبلغ سرمایه‌گذاری شده به حساب تک‌تک سرمایه‌گذاران تخصیص داده می‌شود.

روش عملی تخصیص سود/زیان را با مثالی شرح می‌دهیم:

سرمایه‌گذاری در حساب مدیر PAMM

مدیر PAMM و سرمایه‌گذاران همگی در حساب مدیر سرمایه‌گذاری می‌کنند. سهم آنها از کل سرمایه و در نتیجه سهم بالقوه آنها از سود/زیان مبتنی بر مبلغی است که سرمایه‌گذاری می‌کنند.
HotForex Infographic 1
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 3

$2000

Hotforex Investor

با مبلغ
$2000 که معادل 40%
از حساب PAMM است وارد سرمایه‌گذاری می‌شود

Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 1

$1000

با مبلغ $1000
که معادل 20%
از حساب PAMM است
وارد سرمایه‌گذاری می‌شود

Hotforex Investor
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 2

$500

با مبلغ $500 که معادل 10%
از حساب PAMM است وارد سرمایه‌گذاری می‌شود

Hotforex Investor
Hotforex Investor
FUND MANAGER

$1500

Hotforex Investor

Opens PAMM account
from myHF with
initial investment of $1500
توزیع سود/زیان

اگر در هنگام بسته شدن جایگاه‌های حساب مدیر PAMM، مدیر سود کرده باشد و موجودی حساب افزایش یافته باشد، سود بر اساس نسبت مشارکت بین همه سرمایه‌گذاران حساب تقسیم می‌شود.

HotForex Infographic 1
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 3
$2000 $1200 
سرمایه‌گذاری‌سود
Hotforex Investor
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 1
$1000 $600 
سرمایه‌گذاری‌سود
Hotforex Investor
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 2
$500 $300 
سرمایه‌گذاری‌سود
Hotforex Investor
Hotforex Investor
FUND MANAGER
$1500 $900 
سرمایه‌گذاری‌سود
Hotforex Investor
پرداخت کارمزد موفقیت مدیر

بر اساس پیشنهاد مدیر، سرمایه‌گذار باید «کارمزد موفقیت» را بابت عملکرد مناسب مدیر PAMM به وی بپردازد.HotForex Allocation Method
Fund Manager
(کارمزد موفقیت دریافت شده)
سرمایه‌گذاری‌$1500
سود+$900
موفق کارمزد+$315
برداشت$2715
15%

$90

کارمزد
موفق
arrow
15%

$45

کارمزد
موفق
arrow
15%

$180

کارمزد
موفق
arrow
Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 1
سرمایه‌گذاری‌$1000
سود+$600
موفق کارمزد-$90
برداشت$1765Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 2
سرمایه‌گذاری‌$500
سود+$300
موفق کارمزد-$45
برداشت$755Hotforex Investor
سرمایه‌گذار 3
سرمایه‌گذاری‌$2000
سود+$1200
موفق کارمزد-$180
برداشت$3020

حساب اصلی هر سه حساب فرعی را کنترل می‌کند. از این رو، نقدینگی کل حساب اصلی مجموعه نقدینگی‌های حساب‌های فرعی است که در مثال بالا $ 6,000 است. مدیر صندوق معامله‌ای با 1 لات استاندارد انجام می‌دهد. در این مقطع هیچ جایگاهی در هیچ یک از 3 حساب فرعی قرار نمی‌گیرد.

حساب اصلی معامله را با سود $ 6,000 می‌بندد. در این مقطع سود به طور خودکار به حساب‌های فرعی تخصیص داده می‌شود.

فرعی 1 مقدار 1/6 سود ($1,000)، فرعی 2 مقدار 2/6 سود ($2,000) و فرعی 3 مقدار 3/6 سود ($3,000) دریافت می‌کند.


خلاصه:

  1. Fund Manager opens Manager Account from the myHF
  2. مدیر صندوق اطلاعات ورود به حساب اصلی را دریافت می‌کند. از این ورود برای معامله در سکوی MT4 (حساب اصلی) استفاده می‌شود.
  3. سرمایه‌گذاران در حساب اصلی سپرده‌گذاری می‌کنند و P/L به روش بالا تخصیص داده می‌شود.
هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-managers