اصل «خط آب بالا» رویکردی رایج در محاسبه کارمزد عملکرد است. یعنی کارمزد عملکرد فقط در صورت افزایش خالص جدید در ارزش سرمایه پرداخت می‌شود. بر اساس استاندارد صنعتی اصل «خط آب بالا»، سود پایان ماه با سود ماه قبل مقایسه می‌شود. اگر نتیجه مقایسه منفی باشد، کارمزد عملکرد به آن تعلق نمی‌گیرد.

«خط آب بالا» تضمین می‌کند که مدیر بابت عملکرد نامناسب مبلغ چشمگیری دریافت نکند. به عبارت دیگر، اگر مدیر طی مدتی زیان کند، برای دریافت پاداش عملکرد باید سود خود را به فراتر از آن زیان برساند. سیستم سود را می‌گیرد و کارمزد عملکرد باقی‌مانده را پس از بسته شدن هر معامله محاسبه می‌کند. اگر حساب زیان‌ده باشد، سیستم کارمزد عملکرد منفی را ثبت می‌کند و کارمزدی به مدیر صندوق پرداخت نمی‌شود.

کارمزد عملکرد بر اساس «دوره سرمایه‌گذاری» که از اولین روز تعطیل آخر هفته هر ماه تا اولین روز تعطیل آخر هفته ماه بعد در نظر گرفته می‌شود، محاسبه می‌شود.

مثلاً، حساب مدیر در اولین ماه 10,000 USD زیان داده است ولی در ماه تقویمی دوم 25,000 USD سود داشته است. یعنی مدیر به سود کلی 15,000 USD (25,000 USD - 10,000 USD) رسیده است که این مبلغ مبنای محاسبه کارمزد عملکرد مدیر بر اساس تشخیص مدیر صندوق قرار می‌گیرد.

به طور مثال:
سرمایه‌گذار در اولین روز دوره 1 مبلغ 10,000 USD به حساب مدیر واریز می‌کند. کارمزد عملکرد 25% سود هر دوره است.


دوره مانده شروع سود
1 10,000 USD 1,000 USD
2 11,000 USD -2,000 USD
3 9,000 USD 2,000 USD

دوره 1: مدیر صندوق 1000 USD سود می‌کند. در پایان دوره کارمزد عملکرد معادل 250 USD به مدیر تعلق می‌گیرد. پس از پرداخت شدن این کارمزد، سیستم کارمزد باقی‌مانده را به 0 بازنشانی می‌کند تا سود یا زیان جدید ثبت شود.

دوره 2: مدیر صندوق 2000 USD از دست می‌دهد، یعنی سرمایه‌گذار هیچ کارمزد عملکردی نمی‌پردازد. سیستم رقم منفی -500 USD را برای کارمزد عملکرد در آن حساب ثبت می‌کند.

دوره 3: مدیر صندوق 2000 USD سود می‌کند ولی همچنان واجد شرایط دریافت کارمزد عملکرد نیست. سیستم 500 USD کارمزد قابل پرداخت محاسبه می‌کند که با کارمزد موفقیت باقی‌مانده از دوره قبل مقایسه می‌شود. کارمزد جدید از کارمزد منفی دوره قبل بیشتر نیست.

به طور مشابه، در صورتی که بخشی از سود در معاملات باز کسب شود، کارمزد عملکرد بابت تفاوت کارمزد باقی‌مانده منهای کارمزد گرفته شده در آن معاملات پرداخت می‌شود.

حساب PAMM باز کنید
مدیران مالی

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

HotForex PAMM multiple fund managers
هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-investors