برنامه HotForex PAMM به سرمایه‌گذار امکان می‌دهد که وجوه خود را به کمک مدیران وجوه مجرب PAMM سرمایه‌گذاری کند تا آنها از طرف سرمایه‌گذار در بازار به داد و ستد بپردازند. اگر مدیر PAMM بتواند برای سرمایه‌گذار خود سود کسب کند، «کارمزد موفقیت» از پیش تعیین شده را دریافت می‌کند.

ایده ابتدایی پشتیبان حساب PAMM

 • A Manager opens a PAMM Account and activates the account by allocating his initial investments as the Manager's Capital. PAMM Manager Account will be unlisted from the active PAMM Rankings in case the Manager's Capital is withdrawn. This serves as an additional motivation for the manager to demonstrate cautiousness in his trading. Then the Manager decides on his Offer, in which he lists the terms for any investor that wants to invest in his account.
 • سرمایه‌گذار جدول «رتبه‌بندی‌های حساب PAMM» را برای یافتن مدیر مناسب جستجو می‌کند.
 • پس از این که سرمایه‌گذار در حساب PAMM مدیر سرمایه‌گذاری کرد، مدیر داد و ستد با آن حساب را با استفاده از سرمایه شخصی خود (سرمایه مدیر) و وجوه سرمایه‌گذار آغاز می‌کند. سود و زیان وارد شده به حساب بر اساس سهم مدیر و سرمایه‌گذار بین آنها تقسیم می‌شود.
مدیر جورج سرمایه‌گذار جان سرمایه‌گذار پیتر
سرمایه اولیه 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD
موجودی جاری 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD

بازرگان باتجربه (جورج) در HotForex حساب مدیر PAMM باز می‌کند و در ابتدا 3,000 USD به آن حساب واریز می‌کند. این مبلغ همان «سرمایه مدیر» است. جورج اکنون مدیر صندوق PAMM است.

مدیر جورج پس از حداقل یک ماه داد و ستد با حساب خود، دفتر پیگیری داد و ستد ایجاد می‌کند. وی سپس پیشنهاد مدیر PAMM خود را منتشر و پذیرش مشتری را آغاز می‌کند. او در پیشنهاد مدیر PAMM ذکر کرده است که «کارمزد موفقیت» او 10% از سهم هر سرمایه‌گذار در سود آن حساب است.

پس از منتشر شدن پیشنهاد مدیر، دو سرمایه‌گذار به آن حساب می‌پیوندند. سرمایه‌گذار 1 جان با سرمایه 5,000 USD و سرمایه‌گذار 2 پیتر با سرمایه 2,000 USD است.


از این رو، در ابتدای ماه داد و ستد موجودی کل حساب PAMM مبلغ 10,000 USD است.

مدیر جورج سرمایه‌گذار جان سرمایه‌گذار پیتر
سرمایه اولیه 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD
P/L بسته شده 1,200 USD 2,000 USD 800 USD
کارمزد موفقیت (120 USD) (200 USD) (80 USD)
مبلغ برداشت شده (1,080 USD) (0 USD) (720 USD)
موجودی جاری 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD

مدیر جورج 40% سود بابت داد و ستد آن ماه کسب می‌کند. موجودی حساب از 10,000 USD به 14,000 USD می‌رسد.

4,000 USD سود به دست آمده بر اساس سطح سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران در حساب (از جمله مدیر) تقسیم می‌شود.


 • سرمایه‌گذار جان با سرمایه‌گذاری 5,000 USD در حساب، 2,000 USD (40%) سود کسب می‌کند. وی 200 USD یا 10% از آن مبلغ را به مدیر می‌پردازد.
 • سرمایه‌گذار پیتر با سرمایه‌گذاری اولیه 2,000 USD مبلغ 800 USD سود کسب می‌کند. وی 80 USD بابت کارمزد موفقیت به مدیر می‌پردازد.
 • مدیر جورج از سرمایه‌گذاری 3,000 USD خود 1200 USD سود کسب می‌کند و کارمزد موفقیت نیز دریافت می‌کند.

جمعاً درآمد این سه طرف به شرح زیر است:

 • سرمایه‌گذار جان: 1800 USD
 • سرمایه‌گذار پیتر: 720 USD
 • 1,080 USD (excluding the 400 USD earned as Success Fees from all 3 Investor Accounts - paid directly to the Fund Managers' myHF wallet)
مدیر جورج سرمایه‌گذار جان سرمایه‌گذار پیتر سرمایه‌گذار جنی
سرمایه‌گذاری‌ 3,000 USD 5,000 USD 2,000 USD 990 USD
موجودی جاری* 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 2,000 USD


در ابتدای ماه دوم داد و ستد، مدیر جورج 1,080 USD کسب شده در ماه قبلی را برداشت می‌کند. سرمایه مدیر همان 3,000 USD باقی می‌ماند.

موجودی سرمایه‌گذار جان پس از اولین ماه داد و ستد 6,800 USD است. وی همه وجوه خود را در حساب نگه می‌دارد. سرمایه‌گذار پیتر 720 USD برداشت می‌کند. وی 2,000 USD در حساب دارد.

* (پس از پردازش شدن کارمزد موفقیت + برداشت)
سرمایه‌گذار دیگری به حساب PAMM می‌پیوندد. سرمایه‌گذار جنی 990 USD در حساب دارد.

مدیر جورج سرمایه‌گذار جان سرمایه‌گذار پیتر سرمایه‌گذار جنی
سرمایه‌گذاری‌ 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 990 USD
P/L بسته شده 3,000 USD 6,800 USD 2,000 USD 990 USD
کارمزد موفقیت (300 USD) (680 USD) (200 USD) (99 USD)
موجودی جاری 5,700 USD 12,920 USD 3,800 USD 1,881 USD

در ماه دوم داد و ستد، مدیر جان 100% سود از حساب PAMM کسب می‌کند. یعنی موجودی حساب از 12,790 USD به 25,580 USD می‌رسد.

مانند ماه داد و ستد قبلی، مجموع سود در PAMM، یعنی 12,790 USD، بر اساس نسبت سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران حساب (شامل مدیر) تقسیم می‌شود.

 • سرمایه‌گذار جان 6,800 USD کسب می‌کند (سود 12,790 * 23.45%). وی 680USD بابت کارمزد موفقیت به مدیر می‌پردازد.
 • سرمایه‌گذار پیتر 2,000 USD کسب می‌کند (سود 12,790 * 15,64%). وی 200 USD بابت کارمزد موفقیت به مدیر می‌پردازد.
 • سرمایه‌گذار جنی 990 USD کسب می‌کند (سود 12,790 * 7,74%). وی 99 USD بابت کارمزد موفقیت به مدیر می‌پردازد.

مدیر جورج مجموعاً 1,279 USD کارمزد موفقیت از هر 4 حساب سرمایه‌گذاری به اضافه 2,700 (سود - کارمزد موفقیت) از داد و ستد سودآور کسب می‌کند. در این ماه داد و ستد موجودی 4 طرف به شرح زیر است:

 • Investor John: 12,920 USD
 • سرمایه‌گذار پیتر: 3.800 USD
 • سرمایه‌گذار جنی: 1881 USD
 • 5,700 USD (excluding the 1,279 USD earned as Success Fees from all 4 Investor Accounts - paid directly to the Fund Managers' myHF wallet).
هشدار ریسک: داد و ستد محصولات اهرمی مانند فارکس و CFD ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد زیرا سرمایه شما را مشمول ریسک چشمگیری می‌کند. داد و ستد این محصولات مخاطره‌آمیز است و ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید. مطلب کامل را بخوانید به‌ طور کامل بخوانید
pamm-accounts