บริษัท HotForex มีมาตรฐานทางจริยธรรมที่ผู้ใช้โปรแกรม HotForex PAMM จะต้องจำเป็นปฏิบัติตาม บริษัท HotForex ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก ถอดถอน ข้อมูลหรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องบริษัทของผู้ที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  • การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • มีข้อมูลอ้างอิงถึงบัญชี PAMM Manager อื่น ๆ และข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  • เปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ถือครองบัญชี ข้อมูลอีเมล์ ลิงค์ URL ข้อมูล Skype และเบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ
  • พยายามที่จะทำสำเนา ลอกเลียนเอกสารของบุคคลอื่นเพื่อกระทำการทุจริต
  • การระบุแบบเจาะจงตำแหน่ง (ประเทศ, รัฐ, เมือง, และอื่น ๆ ) ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูลความมั่นคงของชาติ
  • ละเมิดสิทธิหรือกรรมสิทธิในทรัพย์สิน
  • ให้สัญญากับลูกค้าในการจ่ายปันผลตอบแทนจากการลงทุน การรับประกันผลการทำกำไรซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามหลักของบริษัทเรา
  • ใช้ข้อความที่มีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความเกลียดชัง ความดูหมิ่น ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักจริยธรรมอื่น ๆ

ข้อความสำคัญ : ข้อมูลที่PAMM Manager มอบให้เพื่อเป็นข้อมูลใน Master Account จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
Risk Warning: Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please read the full ความเสี่ยงโดยทั่วไป
pamm-managers